Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Pszczela Wola, dn. 30.08.2010r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


dot. postępowania przetargowego o zamówienie publiczne ZP02/2010 ogłoszonego dnia 16.08.2010r. o numerze ogłoszenia 251368 – 2010 pn. „Modernizacja systemu ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku pawilonu pszczelarskiego oraz modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku internatu należących do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli”.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007 roku z późn. zm.) postanawia unieważnić postępowanie przetargowe (znak: ZP 2/10) dot. „Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku pawilonu pszczelarskiego oraz modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku internatu należących do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli”. Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja systemu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zakres robót m.in.:
1) wykonanie przyłącza gazu ś/c dn 32 pe dla zasilania budynku pawilonu pszczelarskiego oraz rozbudowa instalacji technologicznej kotłowni w zakresie produkcji c.w.u
z zastosowaniem systemu solarnego w budynku internatu,
2) instalacja gazowa oraz technologia kotłowni c.o. i c.w.u. z zastosowaniem systemu solarnego oraz budowa instalacji wewnętrznej w projektowanym pomieszczeniu kotłowni dla budynku pawilonu pszczelarskiego.
CPV: 09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła,
CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia publicznego kwotę 402400,00zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożono 1 ofertę firmy P.H.U. „ST-SANIT” Dorota Staszewska na kwotę 450180,00 zł brutto.
Ponieważ cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia postępowanie zostało unieważnione. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił, jak na wstępie.

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pszczelej Woli

Mirosław Worobik