Przetarg

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli uprzejmie informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert na wykonanie zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych”, oferta firmy – KONTAKT Kamil Dzieńkowski z siedzibą przy ul.Diamentowa 5, 20-447 Lublin, została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert – ceny brutto.
Cena wybranej oferty wynosi 224 139,03 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych trzy grosze ).
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie została odrzucona żadna oferta jak również żaden wykonawca nie został z niego wykluczony.
W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 a, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w terminie 10 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Wykaz oferentów oraz streszczenie ich oceny i porównanie ofert zawierające punktację przyznaną im pod względem kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto zł
Liczba pkt
w kryterium
 - cena 100 %
 
 
1.
KONTAKT
Konrad Dzieńkowski
20-447 Lublin
Ul.Diamentowa5
224 139,03
100
 
2.
BLACHO-DACH
Usługi Budowlane
Marek Janeczko
Ul.Urzędowska 310
23-200 Kraśnik
228 587,55
98
3
BUD-REM
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

05-400 Otwock      ul.Grunwaldzka 96D

252 222,71
89
4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo-Handlowe
ATUT
Ul.Budowlana 6 20-469 Lublin
270 748,99
83
5.
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
„NEK”S.C.
G.Kopeć,D.Kuzioła
20-315 Lublin Al.W.Witosa 3
 
278 000,-
81
6.
P.H.U.MARBUD
Marek Bujak
21-003Ciecierzyn 159A
303 458,67
74
7.
TOKBUD Tomasz Karaś
21-040Świdnik
Ul.Kruczkowskiego 42
378 127,32
59

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
W Pszczelej Woli
Mirosław Worobik