Ogłoszenie Erasmus+

 

REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU

” ZAGRANICZNE STAŻE UCZNIÓW Z PSZCZELEJ WOLI”

realizowanego przez

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

 

1. W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:

Beneficjent- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

Projekt – projekt „Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli”

Stażysta – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie staży zagranicznych „Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli”.

2. Projekt jest realizowany przez Beneficjenta we współpracy z Partnerem zagranicznym.

3. Projekt jest realizowany w okresie: od 01.06. 2015 do 31.05. 2017.

4. Rekrutacja obejmuje 16 uczestników stażu oraz grupę rezerwową.

5. Rekrutacja potencjalnych stażystów odbędzie się w siedzibie Beneficjenta, w oddzielnie określonych terminach umożliwiających zebranie grupy oraz przekazanie im niezbędnych informacji o projekcie.

6. Sposób zgłaszania się potencjalnych stażystów będzie umożliwiony poprzez składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do dnia 24.09. 2015 r.

7. Punkt zgłaszania zorganizowano w siedzibie Beneficjenta, w sekretariacie szkoły

8. Wszystkie osoby zgłoszone do dnia 25.09.2015r. wypełnią ankietę dla kandydatów na staż.

9. Wypełniona i zatwierdzona ankieta jest podstawą do zakwalifikowania potencjalnego stażysty do udziału w projekcie.

10. Komisja Rekrutacyjna ustali kryteria ostatecznej rekrutacji oraz stworzy listę potencjalnych stażystów.

11. Stażystą może być osoba która w dniu powrotu z planowanego stażu będzie uczniem Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

 

>>>pobierz regulamin<<<