MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

Powiat Lubelski reprezentowany przez

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

ogłasza drugi przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

 

„Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku pawilonu pszczelarskiego oraz modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku internatu należących do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli”.


1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli (sekretariat ), w godz.8.00-14.00 (nieodpłatnie) oraz na stronie internetowej (www.pszczelawola.edu.pl).
2. Przedmiot zamówienia Modernizacja systemu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
Zakres robót m.in.:
1) wykonanie przyłącza gazu ś/c dn 32 pe dla zasilania budynku pawilonu pszczelarskiego oraz rozbudowa instalacji technologicznej kotłowni w zakresie produkcji c.w.u z zastosowaniem systemu solarnego w budynku internatu,
2) instalacja gazowa oraz technologia kotłowni c.o. i c.w.u. z zastosowaniem systemu solarnego oraz budowa instalacji wewnętrznej w projektowanym pomieszczeniu kotłowni dla budynku pawilonu pszczelarskiego.
CPV: 09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła,
CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz sposób wykonania robót określa dokumentacja techniczna (projekty budowlane i przedmiar robót (stanowi wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny robót przez Wykonawcę) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) stanowiąca załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Wymagany termin realizacji zadania: w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 15.11. 2010 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.), dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz wykazali brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 instalację z kolektorami słonecznymi o powierzchni sumarycznej min. 30 m2.
2) na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy branży budowlanej posiadających odpowiednio uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w branży konstrukcyjno-budowlanej wydane zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane).


Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę nw. dokumentów i oświadczeń.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w cz. 5 SIWZ, Wykonawca składa:
1) oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do formularza ofertowego,
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza ofertowego,
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odnośnymi przepisami (w Polsce: ustawą – Prawo budowlane), którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do formularza ofertowego.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do formularza ofertowego.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. oświadczenia wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ww. ustawy; w przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 (przedkładając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do formularza ofertowego, w zakresie opisanym przez Zamawiającego i dotyczącym spełniania przez siebie określonego warunku) oraz brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy (przedkładając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do formularza ofertowego); wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Nie wymaga się wnoszenia wadium.
7. Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % .
8. Miejsce i termin składania ofert - w siedzibie Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKP sekretariat (parter) do dnia 16.09.2010 r. do godz. 1000
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2010 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKP – w pokoju kierownika administracyjno-gospodarczego.
10. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Paweł Budzyński kierownik administracyjny Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli, tel. (0 – 81) 5628076; fax (0-81) 5628773 w godz. 8.00-14.00 w dni robocze.
12. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
13. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
15. Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 275346 - 2010 w dniu 02 września 2010 r.


Pszczela Wola, dnia 02 września 2010 r.


załącznik nr 1 do formularza.doc
załącznik nr 2 do formularza.doc
załącznik nr 3 do formularza.doc
załącznik nr 4 do formularza.doc
SIWZ.doc
zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc
zał. nr 2 do SIWZ umowa .doc
BUDYNEK WSPÓLNOTY-odłączenie-przedmiar.pdf
INTERNAT-rozbudowa technologii z solarami-przedmiar.pdf
PAWILON PSZCZELARSKI-instalacja gazowa i technologia-przedmiar.pdf
PAWILON PSZCZELARSKI-instalacje elektryczne-przedmiar.pdf
PRZYŁĄCZE GAZU-przedmiar.pdf
STWiORB Pszczela Wola.pdf

 

tekst ogłoszenia: ogloszenie o przetargu.doc

 

wszystkie pliki: 3Przetarg.zip

 

Link do ogłoszenia na stronie Urzędu zamówień Publicznych:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=275346&rok=2010-09-02

Na życzenie zainteresowanych załączamy projekty kotłowni i przyłącza gazowego. 

 

link do pliku z projektami (20 MB)