Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim


Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu:

"Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne
Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
Beneficjent: Powiat Lubelski
Wartość Projektu:  629 960,00 zł
Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł
Budżet Państwa: 62 994,00 zł
    Celem projektu pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.
Dominujący zakres interwencji to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia    podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
    Działania w zakresie  projektu będą realizowane poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno - przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto planowane jest organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    Projekt zakłada tworzenie warunków uczenia sie adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.
    W ramach projektu wyposażone zostaną pracownie w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D oraz mikroskopy z podłączeniem do komputerów. Wyposażone zostanie również laboratorium biologiczno-chemiczne m. in. w mikroskopy z podłączeniem do komputerów, mikroskopy optyczne i terenowe, lodówkę do przechowywania materiałów badawczych, zakupione zostaną także wagi laboratoryjne i zestawy odczynników. W ramach projektu zostaną zakupione również podręczniki dla uczniów do zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, ICT oraz zajęć matematyczno- przyrodniczych. Każdy uczeń, który będzie uczestniczył w projekcie otrzyma również liczne materiały pomocnicze.
Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:
    Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach:
Liceum Ogólnokształcące w Bełżycach
Technikum Nr 1 w Bełżycach
Technikum mechaniczne w Bełżycach
    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
Liceum Ogólnokształcące w Niemcach
Technikum w Niemcach
    Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli:
Liceum Ogólnokształcące w Pszczelej Woli
Technikum Pszczelarskie
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
    Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach:
Technikum
Technikum Mechaniczne
Technikum Samochodowe
    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie:
Technikum Nr 1

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DLA NASZEJ SZKOŁY :


I. Szkolenia dla nauczycieli:
  a) kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT
  b) innowacje w edukacji
  c) nauczanie metodą eksperymentu
  d) nauka programowania
  e) pedagogika specjalna
II. Kluczowe kompetencje i postawy uczniów:
  1. Język angielski – zajęcia wyrównawcze LO – 1 gr. 10 os/ 35 h/gr
                                - zajęcia rozwijające LO – 1 gr. 10 os/60 h/gr
  2. Język niemiecki – zajęcia wyrównawcze TŻiUG – 2 gr. 10 os./35 h/gr
  3. ICT/programowanie – LO – 1 gr. 10 os./60 h/gr
  4. Matematyka – zajęcia wyrównawcze: LO - 1 gr. 10 os./ 35 h/gr., TŻiUG – 2 gr. 10 os./ 35h/gr.
                             zajęcia rozwijające: LO – 1 gr. 10 os./ 35h/gr
III. Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wsparcie psychologiczne

TECHNIKUM PSZCZELARSKIE
I. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW  - „INSEMINACJA MATEK PSZCZELICH” - 4 gr./30 h
II. KURSY KWALIFIKACYJNE DLA UCZNIÓW :
  1. Kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT – 2 gr. 20 os. /45 h
  2. Kurs na prawo jazdy B+E –2 gr. 20 os./35h
  3. Kurs na prawo jazdy kat. B 1 gr. 10 os. /60h
III. STAŻE I PRAKTYKI DLA UCZNIÓW

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
I.. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW- „POSZERZAMY HORYZONTY SMAKÓW” - 4 gr./50 h
II. KURSY KWALIFIKACYJNE DLA UCZNIÓW :
  1. Kurs na prawo jazdy kat. B 1 gr. 10 os. /60h
  2. Kurs „Profesjonalny kelner”
III. STAŻE I PRAKTYKI DLA UCZNIÓW
IV. WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI:
  1. Kurs kwalifikacyjny „Szef kuchni i organizator usług gastronomicznych” 1 N/80h
  2. Kurs z carvingu 3N/60h
  3. Kurs z przygotowania sushi 3N/40h
  4. Kurs „Kuchnia Czterech Kultur” 3N/40h
  5. Kurs „Techniki baristyczne” 3N/40h
  6. Kurs „Cztery pory roku” 3N/40h
  7. Kurs „Kuchnia Pięciu Smaków”
  8. Kurs „Innowacje w cukiernictwie” 3N/40h

Początek rekrutacji dla nauczycieli – czerwiec 2017
Początek rekrutacji dla uczniów – wrzesień 2017
Koordynatorami projektu na terenie szkoły są: Elżbieta Gajowiak i Katarzyna Polakowska
Manager projektu: Artur Mazur tel. 81 52-86-652 e-mail:a.mazur@powiat.lublin.pl
Biuro Projektu:Starostwo Powiatowe w Lublinie ul..Spokojna 9, 20-074 Lublin

 

strona projektu

plik docx