Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

 na podstawie Zarządzenia  Zarządzenia nr 5 z dnia 31 stycznia 2018 r. Lubelskiego Kuratora Oświaty

 i załącznika nr 1.

 

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018
(na podstawie zarządzenia LKO)

 

 

 Terminy rekrutacji do szkół dla młodzieży: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

 

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 14 maja do 15 czerwca 2018 r.    od 9 lipca do 27 lipca2018 r.

Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, do sprawdzianu kompetencji językowych szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego oraz do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w szkole, w której realizowany program wymaga od kandydatów indywidualnych predyspozycji

 

 

do 18 maja2018 r.    do 11 lipca 2018 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej lub uzdolnień kierunkowych

 

 

do 6 czerwca 2018 r.    do 31 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

 

do 8 czerwca 2018 r.   do 1 sierpnia2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu - dotyczy kandydatów którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rejestrujących się indywidualnie w systemie elektronicznym.

 

 

od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.  Nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjne czynności, o których mowa w art. 20t ust. ustawy

 

 

do 3 lipca2018 r.    do 16 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

4 lipca 2018 r. godz. 10.00    do 17 sierpnia2018 r.. godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

od 14 maja (dnia złożenia wniosku) do 5 lipca 2018 r.   do 21 sierpnia 2018 r.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej złożone , a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

6 lipca 2018 r.  do godz. 14.00    do 29 sierpnia 2018 r., godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

9 lipca 2018 r., godz. 12.00    30 sierpnia 2018 r., godz. 15.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Ponadgimnazjalnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

 

10 lipca 2018 r.    31 sierpnia 2018 r.