Pszczela Wola. Terminy rekrutacji na rok 2017/2018

 Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

 na podstawie Zarządzenia  Zarządzenia nr 21 z dnia 12 kwietnia 2017 r. Lubelskiego Kuratora Oświaty

 i załącznika nr 1.

 

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018
(na podstawie zarządzenia LKO)

 

 

 Terminy rekrutacji do szkół dla młodzieży: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

 

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 15 maja do 14 czerwca 2017 r.    od 7 lipca do 17 lipca2017 r.

Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, do sprawdzianu kompetencji językowych szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego oraz do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w szkole, w której realizowany program wymaga od kandydatów indywidualnych predyspozycji

 

 

do 19 maja2017 r.    do 17 lipca 2017 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej lub uzdolnień kierunkowych

 

 

do 6 czerwca 2017 r.    do 20 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

 

do 9 czerwca 2017 r.   do 21 lipca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu - dotyczy kandydatów którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rejestrujących się indywidualnie w systemie elektronicznym.

 

 

od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.  Nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjne czynności, o których mowa w art. 20t ust. ustawy

 

 

do 29 czerwca 2017 r.    do 24 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

30 czerwca 2017 r. godz. 10.00    do 24 lipca 2017 r.. godz. 12.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

od 15 maja (dnia złożenia wniosku) do 4 lipca 2017 r.   do 26 lipca 2017 r.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej złożone , a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

6 lipca 2017 r.  do godz. 15.00    do 1 sierpnia 2017 r., godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

7 lipca 2017 r., godz. 10.00    2 sierpnia 2017 r., godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Ponadgimnazjalnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

 

7 lipca 2017 r.    3 sierpnia 2017 r.