Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego do gimnazjum

 na podstawie Zarządzenia nr 9/2016 oraz Zarządzenia nr 10/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

  >>>Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum na rok szkolny 2016/2017<<<

 

 

 

Rekrutacja - klasa sportowa (piłka nożna):

Uczniowie zainteresowani kl. sportową muszą przy składaniu podania do szkoły złożyć zaświadczenie lekarskie żeby być dopuszczonym do  testu sprawności.

 Kandydaci muszą mieć bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Ośrodki medycyny sportowej w Lublinie:
Nowy Świat 38 20-418 Lublin  tel.81-5340741
Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o. ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin tel. 81 532 37 11
Sanitas Poradnia Medycyny Sportowej - Lublin Adres: Hempla 5 , Lublin Tel. 081-534-04-00
 

pobierz>>>Druk na badania lekarskie<<<

 

pobierz>>>Test sprawności<<<, który uczniowie będą zaliczać w dwóch terminach: 11.05.2016 oraz 18.05.2016r. o godz. 15.30.

 

Wyniki z testu sprawności ogłosimy 31.05.2016r.

 

Więcej w sprawie klasy sportowej - Sylwester Lis - nauczyciel w-f/trener -  tel. 507241676 

 

 

 

pobierz >>>Regulamin przyjmowania uczniów do klasy pierwszej gimnazjum<<<

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 do Gimnazjum w Pszczelej Woli postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest do klas pierwszych realizujących naukę w oddziałach:

a) ogólnodostępnym, (30 miejsc)

b) sportowym - (piłka nożna) (25 miejsc)

c) ogólnodostępnym z innowacją „Podstawy Szkolenia Wojskowego” (30 miejsc)

 

Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Pszczelej Woli przyjmuje się kandydatów posiadąjacych świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, bez względu na miejsce zamieszkania  – na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodziców.

 

>>>pobierz wniosek rekrutacyjny<<<

 

 

>>> pobierz kartę informacyjną <<<

 

Rodzic/ opiekun prawny do 28 czerwca 2016 r., wypełnia wniosek rekrutacyjny,  podpisuje i składa go w sekretariacie szkoły. Złożony w sekretariacie wniosek rekrutacyjny jest sprawdzany i zatwierdzany przez upoważnionego przez dyrektora pracownika szkoły.

 

  W przypadku, gdy liczba kandydatów do gimnazjum będzie większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się na podstawie ustalonych kryteriów:

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej wynosi 60.

Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:

a) wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej mnoży się przez 0,2. - maksymalnie 40 punktów;

b) Za świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 5 punktów;

c) Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:maksymalnie 13 punktów

d) 2 punkty w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Więcej informacji w >regulaminie rekrutacji<