Szkoły dobrych umiejętności

Technikum pszczelarskie oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli  z dniem 1 marca 2013 roku rozpoczęło  udział w kolejnym   projekcie realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół zawodowych naszego zespołu oraz zwiększenie szansy 240 uczniów do zatrudnienia na rynku pracy.

 

 Realizacja projektu przewidziana jest od  01.03.2013 do 30 czerwca 2015 roku

  

Projekt obejmuje wsparciem poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych: W ramach realizacji tego projektu w naszej szkole odbędą się:

1.      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: z matematyki i języka angielskiego,

2.      Laboratorium ECDL – zajęcia ECDL CORE (7 modułów) o łącznej liczbie 60 godzin/grupę zajęć pozalekcyjnych;

3.      Pozalekcyjne języki obce zawodowe - 60 godzin/grupę,

4.      Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia specjalistyczne:

- Pracownia pozyskiwania dodatkowych produktów pszczelich- zajęcia dla 40 uczniów,

- Atelier Smaku -realizowane dla 40 uczniów, (w tym wyjazd na Targi HORECA/GASTROFOOD w Krakowie, gdzie będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi technologiami produkcji i przetwarzania żywności)

5) Pozalekcyjne zajęcia Pracowni Procesów Cyfrowych - 80 godz/grupę zajęć

pozalekcyjnych, ,

6) Doradztwo edukacyjno-zawodowe

7) praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, zakładach gastronomicznych i hotelach oraz pasiekach hodowlanych

Realizacja Projektu obejmuje także przeszkolenie nauczycieli prowadzących zajęcia z atelier smaku, laboratorium ECDL i pracowania procesów cyfrowych;

 

W ramach projektu będzie zakupiony niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz języków obcych zawodowych (podręczniki, zbiory zadań, arkusze maturalne, słowniki j. angielskiego, literatura specjalistyczna, czasopisma specjalistyczne, tablice interaktywne, laptopy, projektory multimedialne i podstawy jezdne z wysięgnikiem)

Do zajęć z zakresu pozyskiwania produktów pszczelich – zostaną zakupione m.in. suszarki do pyłku, wialnie, topiarkę słoneczną, zamrażarkę oraz dodatkowe pomoce dydaktyczne.

Pracownie Atelier Smaku zostaną wyposażone w zestawy restauracyjne sztućców, zestawy uzupełniające do zest. restauracyjnych, dodatkowe wyposażenie: m.in. garnki, miski, miksery, patelnie .

Pracownia Procesów Cyfrowych zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze w celu realizacji zajęć z zakresu grafiki komputerowej: m.in. gilotyny, laminatory, bindownicę , podręczniki i programy komputerowe. Zostana przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli z zakresu egzaminator ECDL i sporządzania potraw kuchni polskiej i światowej.

 

Moje ambicje – moja przyszłość

Projekt „ Moje ambicje – moja przyszłość” współfinansowany z Funduszu Europejskiego realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w ZSRCKP w Pszczelej Woli od 01.02.2011 do 31.01.2013r. Projekt „Moje ambicje – moja przyszłość” realizowany na podstawie umowy nr 436/POKL.09.02.00-06-079/10-00 zawartej w dniu 18 listopada 2010 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubelski, zgodnych z potrzebami rynku pracy, a w szczególności:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy,

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych i językowych,

-  zwiększenie umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych w praktycznych sytuacjach zawodowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczno – technologiczną,

- podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez programowe rozwojowe szkół.

Projekt obejmuje także podniesienie jakości kształcenia nauczycieli.

Zakłada się, że wsparciem zostanie objętych około 40% kobiet i około 60% mężczyzn.

W ramach projektu przewiduje się podjęcie następujących działań:

- przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania, biznesu i marketingu i spawalnictwa

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego i języka polskiego przygotowujące do matury,

- Warsztaty Grafiki Komputerowej opierające się na technologii ICT pozwalające nabyć umiejętności projektowania i implementowania witryn internetowych,

- ABC małego biznesu - pozyskanie wiedzy z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik, w ramach kursu nabędzie umiejętność obsługi kasy fiskalnej,

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne – nadające dodatkowe uprawnienia, prowadzone w ramach: Pracowni inseminacji matek pszczelich potwierdzone certyfikatem o nabytych umiejętnościach.

- współpraca szkół z pracodawcami w ramach praktyk zawodowych m.in. w zakładach gastronomicznych, hotelach, zakładach diagnostycznych na terenie Lublina, powiatu oraz poza regionem. Wszyscy uczestnicy otrzymają opinię i zaświadczenie o dobyciu praktyki.

 

Twój sukces w Twoich rękach

Projekt „Twój sukces w Twoich rękach” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lublinie na podstawie umowy nr 249POKL.09.02.00-06-007/09-00 zawartej w dniu 26 stycznia 2010 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie od 1 lutego 2010 roku do 31 stycznia 2011 roku.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubelski, zgodnych z potrzebami rynku pracy, a w szczególności:

-  podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy,

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych i językowych,

 - zwiększenie umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych w praktycznych sytuacjach zawodowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczno – technologiczną,

 - podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez programowe rozwojowe szkół.

W Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli wsparciem zostanie objętych 130 uczniów.

Zakłada się, że wsparciem zostanie objętych około 40% kobiet i około 60% mężczyzn.

W ramach projektu przewiduje się podjęcie następujących działań:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego przygotowujące do matury,

- Warsztaty Grafiki Komputerowej opierające się na technologii IT/ICT pozwolą nabyć umiejętności projektowania i implementowania witryn internetowych,

 - ABC małego biznesu - pozyskanie wiedzy z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik, w ramach kursu nabędzie umiejętność obsługi kasy fiskalnej,

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – kursy nadające dodatkowe uprawnienia:

- Kurs Profesjonalny Kelner kończący się uzyskaniem certyfikatu i zaświadczenia w języku polskim i angielskim;

- Kurs prawa jazdy kategorii B+E zakończony egzaminem końcowym;

- Kurs inseminacji matek pszczelich potwierdzony certyfikatem o nabytych umiejętnościach;

Współpraca szkół z pracodawcami w ramach praktyk zawodowych m.in. w zakładach gastronomicznych i hotelach oraz pasiekach hodowlanych na terenie Lublina, powiatu oraz poza regionem. Wszyscy uczestnicy otrzymają opinię i zaświadczenie o dobyciu praktyki.