1944 – powstanie Państwowego Liceum gospodarstwa Wiejskiego w Lublinie

1944 – powołanie do życia Państwowego Liceum Pszczelarskiego z siedzibą w Żabiej Woli

2.11.1944- wydzielenie z majątku Żabia Wola 50ha ziemi nie podlegającej parcelacji na potrzeby szkoły przez pełnomocnika PKWN

13.01.1945- przekazanie powyższego majątku Związku Pszczelarzy w Lublinie przez Komitet Folwarczny

25.01.1945- nominowanie Tadeusza Wawryna na dyrektora Liceum Pszczelarskiego w Żabiej Woli z zadaniem jej organizacji

1945- czas organizacji bazy materialnej i kadry pedagogicznej

06.09.1945- pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Państwowego Liceum Pszczelarskiego

obecni: inż. Tadeusz Wawryn, dr. Antoni Demianowicz, Józef Szymankiewicz, inż. Zofia Wasilewska, Adolf Furmanik, inż. Aleksander Szulc.

tematyka: kształt szkoły, budżet, przydział przedmiotów i wymiar godzin, organizacja życia szkoły

wnioski: Liceum ma wykształcić fachowca dobrze dającego sobie radę z pracą w pasiece, rolą instruktora oraz nauczyciela, czy działacza związkowego.

1945- Utworzenie Rocznej Szkoły Pszczelarskiej z zadaniem kształcenia pszczelarzy praktyków

10.10.1945- uroczysta inauguracja roku szkolnego w Liceum Pszczelarskim i Rocznej Szkole Pszczelarskiej w Żabiej Woli

Wykład inauguracyjny wygłosił dr. Antoni Demianowicz. Naukę rozpoczęło 9 uczniów Liceum i 11 Rocznej Szkoły Pszczelarskiej.

02.08.1946- Przemianowanie siedziby szkoły. Zarządzeniem Ministra Administracji Państwowej ośrodek szkolny nazwano Pszczela Wola.

1947- udział uczniowskiego teatru szkolnego w wystawie szkolnictwa zawodowego
w Częstochowie.

1947- rozwiązanie Rocznej Szkoły Pszczelarskiej z powodu braku kandydatów (wykształciła tylko 19 absolwentów)

1948- przejęcie kierownictwa Liceum Hodowlanego i Gimnazjum Rolniczego w Osmolicach przez dyrekcje Liceum Pszczelarskiego.

26.03.1948- usamodzielnienie się na mocy decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Wydziału Oświaty Rolniczej Liceum Pszczelarskiego z 2-letnim okresem nauczania. Oznacza to pełną samodzielność szkoły.

1949 październik- przekazanie ośrodka Pszczela Wola i Osmolice w zarząd dyrekcji liceum.

1949- pierwsze przedstawienie teatru szkolnego „Karpaccy Górale”.

1949/1950- połączenie szkół w Pszczelej Woli i Osmolicach w 4-letnie Technikum Rolniczo-Pszczelarskie ze wspólną dyrekcją.

1951- powstanie zespołu tańca ludowego.

1951- budowa pierwszego pawilonu pszczelarskiego „zielonej pracowni”.

1951- pierwsze wędrówki pasieki szkolnej do lasu w Żabiej Woli.

1952- przebudowa jednej z podworskich stodół na chlewnię, budowa stebnika na pasieczysku (oddane w 1953)

1952-1953- adaptowanie do użytku kulturalnego stodoły- na świetlicę ze sceną

1954- powstanie kina „Pszczółka”

1954- wybudowanie baraku na potrzeby szkoły- olbrzymi krok w polepszeniu bazy dydaktycznej szkoły; 4 klasy, pokój nauczycielski.

1955- Technikum Rolniczo-Pszczelarskie przemianowanie na Pszczelarskie.

1955- I Zjazd Absolwentów.

1957- przedłużenie nauki w Technikum Pszczelarskim do 5 lat

1957 maj- pierwsza prawdziwa wędrówka na rzepak do Powiatu Tomaszowskiego

1960- pierwsza linia autobusowa Lublin- Pszczela Wola

1960- II Zjazd Absolwentów

1961- ufundowanie sztandaru szkoły przez Komitet Rodzicielski

1961- połączenie drogi bitej Lublin- Pszczela Wola z Piotrowicami

1962- oddanie do użytku nowoczesnego internatu dla 160 uczniów, skanalizowanie ośrodka

1962- reaktywowanie Rolniczej Szkoły Pszczelarskiej

1965- przekazanie do użytku pełno wymiarowego stadionu piłkarskiego z 4-torową bieżnią, skoczniami i rzutniami (wybudowany w czynie społecznym)

29.05.1964- uroczyste oddanie do użytku budynku szkolnego, utwardzenie dróg na terenie całego ośrodka szkolnego

1964-powołanie Wydziału Kształcenia Zaocznego (w zawodzie rolnik)

1964-1965- oddanie do eksploatacji przebudowanej śluzy na Bystrzycy dla potrzeb młyna szkolnego w Osmolicach

1965- III Zjazd Absolwentów

1965- rozwiązanie Rocznej Szkoły Pszczelarskiej (wykształciła w tym czasie 56 absolwentów) z powodu braku kandydatów

1966- budowa zespołu szklarniowego 1000m2

1970- powołanie Zasadniczej Szkoły Rolniczej

1970- IV Zjazd Absolwentów

1972- powołanie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w miejsce dotychczasowej Rolniczej

17.06.1973- „Święto Miodobrania”- uroczystość kulturalno-handlowa pomyślana jako promocja produktów pszczelich

17.06.1973- uroczyste otwarcie skansenu zabytkowych uli oraz izby pamiątek

1973- powołanie do życia Zaocznego Technikum Rolniczego i Telewizyjnego (ok. 600 absolwentów)

1973- odejście na emeryturę dyrektora dr. inż. Tadeusza Wawryna i powołanie na dyrektora Technikum Pszczelarskiego mgr Mieczysława Janika

1973- oddanie do użytku kortów tenisowych (wybudowane w czynie społecznym), niestety zlikwidowanych i 1987- w ich miejscu stoi nowy internat

1974- kolejny etap inwestowania: 2 bloki mieszkalne (18 rodzin), nowoczesna obora, pawilon pszczelarski (oddany w 1977) jako zaplecze do ówczesnych koncepcji nowoczesnej rozbudowy pasieki wędrownej, w której wszystkie prace pszczelarskie będą realizowane
w pawilonie, teren obsługiwać miał specjalny przygotowany wóz pasieczny z miodarką, odsklepiarką, zbiornikami, windą itp., pawilon mechanizacji rolnictwa.

22.07.1974- oddanie do użytku basenu otwartego z pawilonem sportowym i budynkiem na urządzenia oczyszczające i uzdatniające wodę, wyasfaltowanie boisk do gier małych

1975-1979- budowa centralnej kotłowni, która zapewnia ogrzewanie i ciepła wodę dla całego obiektu szkolnego.

1975- utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli obejmującego swym zasięgiem 16 szkół rozmieszczonych na terenie okolicznych gmin

1975- V Zjazd absolwentów

1976- pierwsza grupa praktykantów wyjechała do Austrii (22 osoby)

1979- oddanie do użytku chlewni dla potrzeb tuczu przystołówkowego, oraz jedynej inwestycji nie chcianej w Pszczelej Woli- cielętnika na 250 sztuk cieląt, przy bazie paszowej zdecydowanie nie korzystnej, bo zbyt małej

1980- VI Zjazd Absolwentów

1983-1992- kolejny etap rozbudowy Pszczelej Woli

Powstają wówczas:

-bloki mieszkalne (24 mieszkania)

-internat na 120 miejsc z zapleczem kuchennym, stołówką, salą widowiskową i zapleczem do działalności kulturalno-oświatowej

-pawilon pasieczny jako zaplecze dla pasieki dydaktycznej

1985 maj- reaktywowanie zespołu pieśni i tańca pod kierownictwem Stanisława Piecha

1985/86- powołanie Policealnego Studium Pszczelarskiego Zaocznego 2-letniego.Wdrożenie nowego w pełni autorskiego programu Technikum Pszczelarskiego na zasadach eksperymentu

1985- VII Zjazd Absolwentów

1986- rozpoczęcie budowy skrzydła szkoły

1986- ostatni rocznik Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej (brak naboru oraz trudności lokalowe- brak miejsc w internatach)

1986- wygaśnięcie wydziału Technikum Telewizyjnego i Zaocznego Technikum Rolniczego

1986- telefonizacja ośrodka

1987- oddanie do użytku nowego internatu na 120 miejsc oraz pawilonu pasiecznego stanowiącego w zamyśle zaplecze dla pasieki dydaktycznej z salami ćwiczeń, ekspozycyjnymi, zapleczem magazynowym, pracownią inseminacji matek pszczelich

30.08.1987- odejście mgr Mieczysława Janika ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych

01.09.1987- powołanie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych mgr inż. Jana Janczaka absolwenta Technikum Rolniczo-Pszczelarskiego z roku 1953

1987-1987remont kapitalny „starego” internatu z przebudową wymiennikowi i nowym wyposażeniem

1988- wciągnięcie Technikum Pszczelarskiego do rejestru Ministerstwa Rolnictwa szkół przewidzianych do wymiany międzynarodowej

1988- przyjęcie do użytkowania części socjalnej nowo wybudowanego internatu (kuchnia, stołówka, świetlica z zapleczem i wyposażeniem).

1989-wymiana ogrodzenia szkoły

1989- rozruch technologiczny wybudowanej w 1988/1989 oczyszczalni ścieków „bioblok”

1990- VIII Zjazd Absolwentów

1991- oddanie do użytku nowo wybudowanego skrzydła szkoły z zapleczem biurowym, pracowniami przedmiotowymi i szatnią

1991- remont kotłowni z rozbudową zaplecza socjalnego dla pracowników i wymiana komina

1991-objęcie funkcji dyrektora Zespołu ( w wyniku konkursu rozpisanego przez Wojewodę Lubelskiego) przez inż. Wojciech Flisa absolwenta Technikum Pszczelarskiego z 1973r.

1991- pierwsza grupa praktykantów wyjeżdża do Niemiec na 9-tygodniową pszczelarską (15 osób

1991- powołanie w ramach Zespołu Szkół - Technikum Rolniczego (szerokoprofilowego o specjalności rolnictwo ekologiczne).

1992- oddanie do użytku oczyszczalni ścieków typu „bioblok”, zamykając okres inwestowania w infrastrukturę ośrodka.

02.05.1992- uroczystość nadania Technikum Pszczelarskiemu imienia Zofii i Tadeusza Wawrynów

1993- wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni informatycznej (10 stanowisk)

1994- modernizacja sali gimnastycznej (wymiana okien, parkietów wraz z podłożem, część sanitarna)

1994- pierwszy etap gazyfikacji ośrodka szkolnego

1995 luty- wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej

1995 maj- pierwsza grupa praktykantów (10 osób) wyjeżdża do Niemiec na praktyki rolnicze do czołowych gospodarstw rolnictwa ekologicznego w Hesji

1995- drugi etap gazyfikacji ośrodka szkolnego

1995- 50-lecie Państwowego Technikum Pszczelarskiego, Zjazd Absolwentów

1996- powołanie w ramach Zespołu Szkół Rolniczych- Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

1997 kwiecień- wystawa pszczelarstwa we Francji organizowana przez naszą szkołę

Obrady przedstawicieli krajów CEFTA poświęcone sprawom pszczelarstwa

1998 luty- II Przegląd Kulturalny Młodzieży Szkół Rolniczych woj. Lubelskiego

1998 czerwiec- XXII Centralne eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

1998- odłączenie się filii szkól w Niedrzwicy i Krzczonowie( powstają samodzielne szkoły), filia z Bychawy zostaje przeniesiona do Pszczelej Woli

1998- przeniesienie skansenu w nowe miejsce

1998- powołanie w ramach zespołu szkól- Centrum Kształcenia Praktycznego, od tego momentu szkoła nosi nazwę Zespół Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

1999- powstaje druga pracownia informatyczna( 10 stanowisk)

2000- zakończenie gazyfikacji obiektów w Pszczelej Woli

2000 październik- XI Zjazd Absolwentów, po śmierci mgr inż. Wojciecha Flisa funkcje dyrektora pełni mgr Janusz Adam Kamiński

2001 marzec- objecie funkcji dyrektora ZSR CKP przez mgr inż. Teresę Chwałę

2001- powołanie w ramach Zespołu Szkól Rolniczych Policealnej Szkoły Informatycznej(dziennej i zaocznej), Gimnazjum Powiatowego

2001 czerwiec- I Europejskie Spotkanie Młodych Pszczelarzy

2001- nawiązanie współpracy z biurem turystycznym ,,Włóczykij”, powstały trzy ścieżki dydaktyczne: ,,Od kwiatka do miodu”, ,,Od ziarenka do bochenka”, ,,Życie dawniej i dziś”

2001-nawiązanie współpracy ze szkołą Rolnictwa Alpejskiego HBLFA w Raumberg (Austria)

2002- powstanie Liceum Ogólnokształcącego i Policealnego Studium Żywienia i Gospodarstwa Domowego zaocznego

2002- powstanie trzeciej pracowni informatycznej (15 stanowisk)

2002 wrzesień- XX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

2002 wrzesień- II Europejskie Spotkanie Młodych Pszczelarzy

2002 wrzesień- I Międzynarodowe Targi Pszczelarskie API EXPO

2002 marzec i wrzesień- I-sza wymiana młodzieży w ramach realizacji projektu językowego programu ,,Sokrates” ze szkołą HBLFA w Raumberg ( Austria) z inicjatywy Beaty Kowalczyk

2003 luty- I Powiatowy Przegląd Europejskiej Piosenki Obcojęzycznej z inicjatywy Beaty Kowalczyk

2003- pierwsza grupa młodzieży wyjeżdża na praktyki do Francji

2003- promocja regionu i szkoły we Francji, wystawa pszczelarska zorganizowana we współpracy z Izbą Rzemieślniczą

2003 wrzesień- XXI Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy

2003 wrzesień- II Międzynarodowe Targi Pszczelarskie API EXPO

2003- wymiana wszystkich okien w budynku szkoły

2003 grudzień- zakup busa szkolnego( 19 miejsc(sprinter))

2004- akredytacja placówki do przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego w zawodach Technik Pszczelarz i Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego

2004- II Powiatowy Przegląd Europejskiej Piosenki Obcojęzycznej

2004- modernizacja dużego pawilonu, utworzenie nowych pracowni i klas

2004- pierwszy raz młodzież wyjeżdża na praktyki do Grecji

2004- kolejna promocja regionu i szkoły we Francji, wystawa pszczelarstwa zorganizowana we współpracy z Izbą Rzemieślniczą

2004 wrzesień- IV Europejskie Spotkanie Młodych Pszczelarzy

2004- nawiązanie współpracy ze szkołą Kopernikuschule we Freigericht (Niemcy), dotyczącej wymiany młodzieży w ramach realizacji projektu ekologicznego (inicjatorka B. Kowalczyk)

2004- remont elewacji internatu

2005- III Powqiatowy Przegląd Europejskiej Piosenki Obcojęzycznej

2005- szkolenia pszczelarzy z całej Polski w ramach CKP (realizacja projektów unijnych)

31.08.2005- odejście mgr inż. Teresy Chwały ze stanowiska dyrektora SZR CKP

1.09.2005- objęcie stanowiska dyrektora ZSR CkP przez mgr inż. Mirosława Worobika

2005 wrzesień- 60 lecie Technikum Pszczelarskiego, XII Zjazd Absolwentów

29 – 31 marca 2006 Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Rolniczych

2006 kwiecień – IV Powiatowy Przegląd Europejskiej Piosenki Obcojęzycznej

13 –15 lipiec 2006 szkoła uzyskuje certyfika Systemu zarządzania Jakością wg Europejskiej normy ISO 9001 : 2000

2006 lipiec, sierpień – kolonie letnie dla dzieci pszczelarzy

2007 luty wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2007 luty - akredytacja placówki do przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego w zawodzie Technik Informatyk.

2007 – remont dachu na budynku szkoły.

2006 – zakup busa

2005 - pierwsza grupa młodzieży z technikum żywienia wyjeżdża na praktyki do Niemiec

2008 maj - pierwsza grupa młodzieży z technikum żywienia wyjeżdża na praktyki na Cypr